تو کجایی سهراب؟؟؟ آب را گل کردند...چشم ها را بستند و چه با دل کردند... وای سهراب کجایی آخر...؟ زخم ها بر دل عاشق کردند..

اسفند 90
1 پست